Ansatte ved lokalkontoret

Bjørn-Hugo Kristoffersen har oppsynsoppgaver i Øst-Finnmark.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Tana betjener fem kommuner i Øst-Finnmark, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Nesseby og Tana.

Området har svært varierende landskap. Tanadalen som strekker seg fra Karsjok til munningen av Tanaelva byr på innlandsklima og er et populært områder for jakt og fiske. Samtidig har Nordkinhalvøya og de nordlige delene av Varangerhalvøya en spektakulær og værhard kyst med arktisk klima.

Arbeidsoppgaver

SNO Tana har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse

Besøksadresse: Tana Postgård, 9845 Tana (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.