Ansatte ved lokalkontoret

Bjørn-Hugo Kristoffersen og Sveinung Killi har oppsynsoppgaver i Øst-Finnmark.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Tana betjener fem kommuner i Øst-Finnmark, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Nesseby og Tana.

Arbeidsoppgaver

SNO Tana har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse

Besøksadresse: Tana Postgård, 9845 Tana (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.