Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Vadsø betjener i hovedsak kommunene Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord. Kontoret samarbeider også med lokalkontorene i Sør-Varanger og Tana. 

Arbeidsoppgaver

SNO Vadsø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har særlige oppgaver i forhold til prosjektet ”Fjellrev i Finnmark” som er et forskningsprosjekt ledet av Tromsø universitet. Her har SNO Vadsø blant annet ansvaret for fellingstiltak av rødrev, som foregår i Varangerhalvøya nasjonalpark.

Adresse

Besøksadresse: Fabrikkveien 35 -Havneterminalen, 9800 Vadsø (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.