Ansatte ved lokalkontoret

Christer Michaelsen har ansvar for naturoppsynet i kystområdene i Øst-Finnmark.

Arne-Petter Sarre har ansvarlig for naturoppsyn i Øst-Finnmark

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Vadsø betjener i hovedsak kommunene Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord. Kontoret samarbeider også med lokalkontorene i Sør-Varanger og Tana.

Kontoret har Barentshavet som nærmeste nabo og viktige oppdrag som er knyttet til kystlandskapet.

Varangerhalvøya nasjonalpark ble vedtatt desember 2006 og er det største verneområdet for lokalkontoret. Vi har i tillegg 12 verneområder, de fleste av verneområdene er knyttet til kystlandskapet.

Til sammen utgjør verneområdene ca 2100 km².

Arbeidsoppgaver

SNO Vadsø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har særlige oppgaver i forhold til prosjektet ”Fjellrev i Finnmark” som er et forskningsprosjekt ledet av Tromsø universitet. Her har SNO Vadsø blant annet ansvaret for fellingstiltak av rødrev, som foregår i Varangerhalvøya nasjonalpark.

Adresse

Besøksadresse: Statens hus, Damsveien 1, 9800 Vadsø (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.