Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Bruvoll har koordineringsansvar for SNO sitt overvåkingsarbeid på ulv i revirområdene i Norge.

Arbeidsoppgaver

SNO Bruvoll har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings og dokumentasjonsarbeid.

SNO Bruvoll har en særlig oppgave i forhold til koordinering av overvåkingsarbeidet på ulv i Norge. 

Adresse

Besøksadresse: Gamle Holt Barnehage, Hukaveien 22, 2123 Bruvoll (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.