Ansatte ved lokalkontoret

Runa Skyrud har fagansvar for små verneområder i Innlandet fylke

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Trysil har oppsynsområde Innlandet fylke med fokus på østre del.

Arbeidsoppgaver

SNO Trysil har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

 

Adresse

Besøksadresse: (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.