Ansatte ved lokalkontoret

Ole Vangen har ansvar for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker, fagansvar for verneområdene i Hedmark og ansvar for bestillingsdialogen i Hedmark.

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Drevsjø har et særlig ansvar for tilsyn i Femundsmarka nasjonalpark, samt verneområder i Hedmark. Verneområdene omfatter to nasjonalparker, to landskapsvernområder og nesten 120 naturreservater.

Arbeidsoppgåver

SNO Drevsjø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Drevsjø har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Femundsmarka nasjonalpark, samt verneområder i sørøstlige deler av Trøndelag og nordøstlige deler av Hedmark.

Verneområdene omfatter et samlet areal på 858 kvadratkilometer fordelt på to nasjonalparker, 11 naturreservater og to landskapsvernområder.

Kontoret har også særlige oppgaver i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter særlig arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt og bestandsregistrering av rovvilt, særlig ulv og jerv.

SNO Drevsjø løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp av seks tjenesteytere hvor Engerdal Fjellstyre er den største, og ved engasjement av sju enkeltpersoner.

Til sammen løser disse oppgaver knyttet til naturoppsyn i flere verneområder i Røros og Hedmark, samt naturinformasjon, drift og vedlikehold på Gutulia seter

Adresse

Besøksadresse: I kontorfelleskap med Engerdal Fjellstyre, 2443 Drevsjø (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.