Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Evenstad har ansvar for gjennomføring av rovvilttiltak i hele landet, og naturoppsyn i Innlandet fylke 

Arbeidsoppgaver

SNO Evenstad har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturvernloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en hovedoppgave og særlig kompetanse på tiltak rettet mot rovvilt, herunder sporing, felling og ettersøk. Kompetansebygging på felling av rovvilt og veiledning/bistand til lokale fellingslag er en vesentlig del av oppgaven.

 

Adresse

Besøksadresse: 2480 Koppang (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.