Ansatte ved lokalkontoret

 

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Flisa har oppsynsområde Innlandet fylke.

Arbeidsoppgaver

SNO Flisa har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

 

Adresse

Besøksadresse: Besøk etter avtale

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim