Ansatte ved lokalkontoret

Stein Arne Brendryen er regional fellingsleder i Sør-Norge.

Eivind Faldet er regionalt rovviltansvarlig i fd. Hedmark i Innlandet.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Folldal har regionalt rovviltansvar i Hedmark.

Arbeidsoppgaver

SNO Folldal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Folldal har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

I Hedmark er det 20 rovviltkontakter fordelt på 22 kommuner. I sommermånedene er hovedarbeidsområdene skadedokumentasjon på bufe. 

I vinterhalvåret er bestandsregistrering og sporing av rovvilt viktige oppgaver. Sporinger utføres både etter tilfeldige meldinger om rovvilt fra publikum, og spesielt forbundet med hiregistrering av jerv i februar-april. Rovviltkontaktene og lokalt oppsynspersonell er involvert i dette arbeidet. Videre utfører vi kontroll av felte rovdyr (jerv, ulv og gaupe).

Adresse

Besøksadresse: Kyrkjevegen 14, 2584 Dalholen (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.