Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Folldal har regionalt rovviltansvar i Hedmark.

Arbeidsoppgaver

SNO Folldal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Folldal har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen.

 

Adresse

Besøksadresse: Kyrkjevegen 14, 2584 Dalholen (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.