Ansatte ved lokalkontoret

Erik M. Ydse har oppsyn i Forollhogna nasjonalpark. Han har regionalt fagansvar for kulturminner i Hedmark og kontroll med motorferdsel i utmark i Hedmark og Trøndelag sør.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Kvikne har ansvar for naturoppsyn i Forollhogna nasjonalpark og omkringliggende områder i Hedmark og sørlige deler av Trøndelag.

Arbeidsoppgaver

SNO Kvikne har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Kvikne har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Forollhogna nasjonalpark samt tilgrensende verneområder i sørlige deler av Trøndelag og Hedmark. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1.529 kvadratkilometer fordelt på én nasjonalpark, fem naturreservater og åtte landskapsvernområder.

SNO Kvikne og SNO Støren har overlappende ansvar for oppsyn i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder.

Besøksadresse: Vollan gård, 2512 Kvikne (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.