Ansatte ved lokalkontoret

Erik Ydse har oppsyn i Forollhogna nasjonalpark. Han har regionalt fagansvar for kulturminner i Hedmark og kontroll med motorferdsel i utmark i Hedmark og Trøndelag sør.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Kvikne har ansvar for naturoppsyn i Forollhogna nasjonalpark og omkringliggende områder i Hedmark og sørlige deler av Trøndelag.

Arbeidsoppgaver

SNO Kvikne har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Kvikne og SNO Trondheim har overlappende ansvar for oppsyn i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder.

Besøksadresse: Vollan gård, 2512 Kvikne (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.