Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Rosendal har oppsynsansvar for Folgefonna nasjonalpark, som brer seg over de fem kommunane Jondal, Ullensvang, Kvinnherad, Etne og Odda, og andre verneområder i regionen

 

Arbeidsoppgåver

SNO Rosendal har som oppgåve å driva naturoppsyn med heimel i lov om statleg naturoppsyn innafor sitt oppsynsområde. Føremålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygga miljøkriminalitet.

Meir konkret medfører dette kontroll med reglane gjeve i medhald av friluftslova, naturmangfoldlova, motorferdselslova, kulturminnelova, viltlova, laks- og innlandsfisklova og delar av forureiningslova.

Oppsynet inneber og rettleiing og informasjon, samstundes som det kan innebære skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rosendal har ei særleg oppgåve med oppsyn i Folgefonna nasjonalpark og dei fire landskapsvernområda direkte knytt til nasjonalparken (Buerdalen, Bondhusdalen, Ænesdalen og Hattebergdalen).

 

Adresse

Besøksadresse: Folgefonnasenteret, Skålafjæro 17, 5470 Rosendal (vitjing etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.