Ansatte ved lokalkontoret

Olaf Bratland har ansvar for naturoppsynet i Folgefonna nasjonalpark og mindre verneområde.

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Rosendal har oppsynsansvar for Folgefonna nasjonalpark, som brer seg over de fem kommunane Jondal, Ullensvang, Kvinnherad, Etne og Odda.

I tillegg har SNO Rosendal oppsynsansvar for de fem landskapsvernområdene Buerdalen(Odda), Bondhusdalen, Ænesdalen og Hattebergdalen (Kvinnherad), og Sævareidberget (Etne).

SNO Rosendal har også oppsynsansvar for fem mindre naturreservat som i hovedsak ligg i, eller i nær tilknytning til, Folgefonn-halvøya.

Arbeidsoppgåver

SNO Rosendal har som oppgåve å driva naturoppsyn med heimel i lov om statleg naturoppsyn innafor sitt oppsynsområde. Føremålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygga miljøkriminalitet.

Meir konkret medfører dette kontroll med reglane gjeve i medhald av friluftslova, naturmangfoldlova, motorferdselslova, kulturminnelova, viltlova, laks- og innlandsfisklova og delar av forureiningslova.

Oppsynet inneber og rettleiing og informasjon, samstundes som det kan innebære skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rosendal har ei særleg oppgåve med oppsyn i Folgefonna nasjonalpark og dei fire landskapsvernområda direkte knytt til nasjonalparken (Buerdalen, Bondhusdalen, Ænesdalen og Hattebergdalen).

Verneområda SNO Rosendal har oppsynsansvar for, omfattar eit samla areal på 609.302 dekar, fordelt på ein nasjonalpark, fem lanskapsvernområde og fem naturreservat.

Adresse

Besøksadresse: Folgefonnasenteret, Skålafjæro 17, 5470 Rosendal (vitjing etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.