Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Åndalsnes har hovedsakelig ansvar for naturoppsyn i Reinheimen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder. Kontoret har i tillegg fagansvar for de små verneområdene i hele Møre og Romsdal.

Arbeidsoppgaver

SNO Åndalsnes har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturvernloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Norsk Tindesenter, Havnegata 2, 6300 Åndalsnes (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.