Ansatte ved lokalkontoret

Michael R. Eklo har ansvar for tilsyn med kystområdene i Romsdal og på Sunnmøre, med fokus på lakseoppsyn og tilsyn med verneområdene.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Molde har oppsyn i kystnære verneområder i hele fylket, fra kysten av Fræna og Romsdalsfjorden i nord til Sande og Vanylven i sør, og deler dermed fylket sammen med SNO Smøla som har ansvaret for kysten av fylket nord for dette.

Arbeidsoppgaver

SNO Molde har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse

Besøksadresse: Molde brannstasjon, Birger Hatlebakks vei 30, 6415 Molde (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.