Ansatte ved lokalkontoret

Michael R. Eklo har ansvar for tilsyn med kystområdene i Romsdal og på Sunnmøre, med fokus på lakseoppsyn og tilsyn med verneområdene.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Molde har oppsyn i kystnære verneområder i hele fylket, fra kysten av Fræna og Romsdalsfjorden i nord til Sande og Vanylven i sør, og deler dermed fylket sammen med SNO Smøla som har ansvaret for kysten av fylket nord for dette.

Mange små verneområder med store natur- og opplevelseskvaliteter kjennetegner denne kyststrekningen. På de sørligste øyene stuper fjellet bratt i havet, mens flatlandskapet på deler av kysten er av det mest utprega strandflatlandskapet i landet.

Vi har også store dype fjorder hvor høyfjellet møter fjordliene og lavlandet og gir store klimatiske variasjoner med ulike naturtyper innenfor korte avstander.

Arbeidsoppgaver

SNO Molde har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til naturoppsyn i kystnære områder i Møre og Romsdal, med hovedvekt på naturoppsyn i verneområder i kyst, fjord og lavlandet, per tiden 135 vrneområder.

Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn hvor tjenestebåten Lomvi er stasjonert i Molde og en båt i Ålesund og Runde. Til arbeidet med laksoppsyn har vi og et aktivt samarbeid med den indre kystvakt.

SNO Molde løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra fire privatpersoner, og disse løser til sammen oppgaver knyttet til naturoppsyn i fuglefredningsområdene på Runde og Veøy landskapsvernområde samt laksoppsyn.

Adresse

Besøksadresse: Molde brannstasjon, Birger Hatlebakks vei 30, 6415 Molde (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.