Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Smøla har i hovedsak oppsynsområde i kystområdene fra Nordmøre til Hustadvika.

Arbeidsoppgaver

SNO Smøla har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det skal drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Laksoppsyn i de kystnære områdene på Nordmøre og opp til Trondheimsfjorden. 

Adresse

Besøksadresse: Norsk myrmuseum, Moldstad, 6570 Smøla (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.