Ansatte ved lokalkontoret

Geir Håkon Olsen har regionalt fagansvar for lakseoppsyn og kulturminner i Nordland, samt ansvar for tilsyn med verneområdene i kystområdet av Salten, Lofoten og Vesterålen.

Vegar Pedersen har regionalt fagansvar for rovvilt og kongeørn i Nordland fylke, samt tilsyn med verneområder i indre deler av Salten.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Fauske har flere regionale fagansvar som dekker hele Nordland fylke. I tillegg har kontoret ansvar for naturoppsyn i kystsonen i Salten, Lofoten, Vesterålen og Indre Salten.

Arbeidsoppgaver

SNO Fauske har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven og småbåtloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Fauske har særlig ansvar for oppsyn i verneområder i kystsonen samt lakseoppsyn i Nordland. Kontoret har også det regionale fagansvaret for rovvilt, kongeørn og kulturminner i Nordland.

Adresse

Besøksadresse: Marmorveien 5, 8208 Fauske (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.