Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Regionalt fagansvar fjellrev og store rovdyr samt naturoppsyn i Nordland.

Arbeidsoppgaver

Statens naturoppsyn (SNO) Storjord har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har et overordnet ansvar for feltregistreringer av fjellrev og tiltak rettet mot fremmede arter i Nordland.

Besøksadresse: Nordland nasjonalparksenter, Storjord, 8255 Røkland (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.