Ansatte ved lokalkontoret

Carl Norberg har tilsyn med Lomsdal-Visten nasjonalpark og nærliggande verneområde.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Mosjøen har oppsyn med Lomsdal-Visten nasjonalpark og andre nærliggende verneområder. 

Oppsynsområdet grenser til og det samarbeides med SNO Vega som har oppsynsansvaret for kystområdene og med Statskog Fjelltjenesten som har oppsynet med blant annet Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsoppgaver

SNO Mosjøen har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Finsåsen, 8680 Trofors (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.