Ansatte ved lokalkontoret

Runar Jostein Omnø har ansvar for tilsyn med Vegaøyene og verneområdene på Helgeland.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Vega har ansvar for naturoppsyn i kystsonen fra Rødøy kommune i nord til Trøndelagsgrensen i sør, med hovedvekt på verdensarvområdet og verneområdene i Vega.

Arbeidsoppgaver

SNO Vega har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i Lov om Statlig naturoppsyn innenfor sitt ansvarsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i medhold av friluftloven, naturmangfoldsloven, motorferdselsloven, kulturminneloven, lov om laksefisk- og innlandsfisk, forurensingsloven og viltloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon samtidig som det kan drive skjøtsels- registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Vega har Vega Verdensarvområde som utgangspunkt og et kjerneområde for sin aktivitet, men har også oppsynsansvar i alle verneområdene som inngår i ansvarsområdet Helgeland.

Verneområdene omfatter samlet et areal på ca 5360 kvkm fordelt på 29 naturreservat, 6 landskapsvernområder, 3 fuglefredningsområder. (Midlertidig også gitt delansvar for Lomsdal/Visten NP).

Viktige og arbeidskrevende oppgaver ellers er laksoppsyn og oppsyn relatert til storviltjakt.

SNO Vega løser deler av sine oppgaver gjennom tjenestekjøp fra fem enkeltpersoner. Disse løser oppgaver knyttet til oppsyn i enkelte verneområder i ansvarsområdet.

Adresse

Besøksadresse: Tverrøyveien 2, 8900 Brønnøysund (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.