Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Vega har ansvar for naturoppsyn i kystsonen fra Rødøy kommune i nord til Trøndelagsgrensen i sør. 

Arbeidsoppgaver

SNO Vega har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i Lov om Statlig naturoppsyn innenfor sitt ansvarsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i medhold av friluftloven, naturmangfoldsloven, motorferdselsloven, kulturminneloven, lov om laksefisk- og innlandsfisk, forurensingsloven og viltloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon samtidig som det kan drive skjøtsels- registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Tverrøyveien 2, 8900 Brønnøysund (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.