Ansatte ved lokalkontoret

Kjølv Øystein Falklev har ansvar for oppsyn i Langsua nasjonalpark og nærliggende verneområder og regionalt fagansvar for restaurering av myr og våtmark i Innlandet.

Ole Knut Steinset arbeider med rovviltoppgaver i Innlandet.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Gausdal driver tilsyn med Langsua nasjonalpark og nærliggende verneområder. Kontoret har rovviltoppgaver knyttet til hele Oppland fylke, og regionalt fagansvar for restaurering av myr og våtmark i både Oppland og Hedmark.

Arbeidsoppgaver

SNO Gausdal driver naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturvernloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Vestringsveien 8, 2651 Østre Gausdal (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.