Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Gausdal driver tilsyn med Langsua nasjonalpark og nærliggende verneområder. Kontoret har rovviltoppgaver knyttet til hele Oppland fylke, og regionalt fagansvar for restaurering av myr og våtmark i både Oppland og Hedmark.

Arbeidsoppgaver

SNO Gausdal driver naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturvernloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Vestringsveien 8, 2651 Østre Gausdal (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.