Ansatte ved lokalkontoret

Espen Rusten har fagansvar for naturoppsyn i Dovrefjell- og Sunndalsfjella nasjonalpark og for villrein i Snøhetta, Knutshø, Rondane og Sølnkletten. Han har også fagansvar for rovfugl i Innlandet.

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Hjerkinn har naturopsyn i Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark og andre verneområder i området. I tillegg ligger regionansvaret for oppfølging av kulturminner i Oppland her.

Arbeidsoppgåver

SNO Hjerkinn har tilsyn med Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark og andre verneområder i området. Regelverket med lover og instrukser gir SNO sitt naturlige virkeområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse

Besøksadresse: Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.