Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Lom utførar naturoppsyn i fylka Innlandet og Vestland. I tillegg har kontoret regionalt rovviltansvar i gamle Oppland fylke.

Arbeidsoppgåver

SNO Lom har som oppgåve å driva naturoppsyn med heimel i lov om statleg naturoppsyn innafor sitt oppsynsområde. Føremålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygga miljøkriminalitet.

Meir konkret medfører dette kontroll med reglane gjeve i medhald av friluftslova, naturmangfoldlova, motorferdselslova, kulturminnelova, viltlova, laks- og innlandsfisklova og delar av forureiningslova.

Oppsynet driv og med rettleiing og informasjon, samstundes som det kan driva med skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Brubakken 2, 2686 Lom (vitjing etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.