Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområde

Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde med flere verneområder

Arbeidsoppgåver

Statens naturoppsyn (SNO) Vang i Valdres har som oppgåve å drive naturoppsyn med heimel i lov om statlig naturoppsyn innanfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygge miljøkriminalitet.

Meir konkret medfører dette kontroll av bestemmingane gitt i friluftslova, naturmangfoldlova, motorferdselslova, kulturminnelova, viltlova, laks og innlandsfisklova og deler av forureiningslova.

Oppsynet driv og rettleiing og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Åsvangvegen 16A, 2975 Vang i Valdres (vitjing etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.