Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Oslo har ansvar for naturoppsyn i Oslo og gamle Akershus fylke inkludert hele indre Oslofjord. Samt gamle Buskerud fylke sør for Ringerike

Arbeidsoppgaver

SNO Oslo har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse

Besøksadresse: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr, 0661 Oslo (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.