Ansatte ved lokalkontoret

Ida Glemminge er regionalt rovviltansvarlig for Oslo, Akershus og Østfold.

Lars Tore Ruud har ansvar for naturoppsynet for Indre Oslofjord og Øyern.

Egil Strøm og Pål Martin Eid er naturoppsyn for Oslomarka.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Oslo har ansvar for naturoppsyn i Oslo og Akershus fylke inkludert hele indre Oslofjord. I tillegg har kontoret koordineringsansvar for tjenestekjøp for enkelte oppsynstjenester utført av andre offentlige etater, bl.a. Skjærgårdstjenesten og Friluftsetaten i Oslo.

Slikt tjenestekjøp er både knyttet til naturoppsyn i verneområder, lakse- og sjøørretoppsyn og for å sikre oppsyn i strandsone og bynære pressområder.

Arbeidsoppgaver

SNO Oslo har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i kystnære verneområder inklusiv Øyeren naturreservat. Verneområdene omfatter et samlet areal på 212 kvadratkilometer fordelt på 107 naturreservater, 10 landskapsvernområder, ni artsfsfredningsområder, 27 geologiske naturminner og 31 enkelt fredningsvedtak.

Det er videre registrert om lag 4000 automatisk fredete kulturminner (dvs. fra før år 1537) og 206 kulturminner som er vedtatt fredet i Akershus. Kulturminner som ligger i og i tilknytning til utmark, har SNO Oslo også tilsyn med.

SNO Oslo bistår også med spesielle rovviltoppgaver i regionen. Dette omfatter særlig arbeid med å forebygge ulovlig uttak av rovvilt og bestandsregistrering, i hovedsak ulv og gaupe. Av andre naturlige samarbeidspartnere kan nevnes spesielt Havnepolitiet i Oslo, miljøkoordinatorene i Follo, Romerike, Oslo og i Asker og Bærum politidistrikt.

Adresse

Besøksadresse: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr, 0661 Oslo (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.