Ansatte ved lokalkontoret

Ida Glemminge er regionalt rovviltansvarlig for Oslo, Akershus og Østfold.

Lars Tore Ruud har ansvar for naturoppsynet for Indre Oslofjord og Øyern.

Egil Strøm og Pål Martin Eid er naturoppsyn for Oslomarka.

Kim Abel har ansvar for gamle Buskerud fra Ringerike og sørover, pluss Asker og vestre deler av Bærum.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Oslo har ansvar for naturoppsyn i Oslo og Akershus fylke inkludert hele indre Oslofjord.

Arbeidsoppgaver

SNO Oslo har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse

Besøksadresse: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr, 0661 Oslo (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.