Ansatte ved lokalkontoret

Haakon Braathu Haaverstad og Marit Winther-Janson har tilsyn med verneområder i Østfold.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Hvaler fører oppsyn i Ytre Hvaler nasjonalpark og andre verneområder i fylket. 

 

Arbeidsoppgaver

SNO Hvaler har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i Lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

 

Adresse

Besøksadresse: Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, 1680 Skjærhalden (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.