Ansatte ved lokalkontoret

Knut Henrik Dagestad driver naturoppsyn på kysten av Rogaland og i verneområder i fylket.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Stavanger har ansvar for naturoppsyn i kystsonen og lavlandet i Rogaland med unntak av indre deler av Boknafjorden og indre deler av Haugalandet hvor SNO Suldal har oppsynsansvaret.

Arbeidsoppgaver

SNO Stavanger har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Jæren våtmarksystem som blant annet inkluderer Jærstrendene landskapsvernområde, samt oppsyn i kystsonen og lavlandet i hele Rogaland.

Verneområdene omfatter et samlet areal på 825 kvadratkilometer fordelt på 102 naturreservater, åtte fuglefredningsområder, to plantefredningsområder, åtte landskapsvernområder, åtte områder med fugle- og dyrelivsfredning og 13 naturminner.

Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

SNO Stavanger løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Ryfylke friluftsråd og sju privatpersoner. Til sammen løser disse oppgaver knyttet til naturoppsyn i verneområder, lakseoppsyn og skjøtselsarbeid.

Kontoret har også hatt samarbeid med Kriminalomsorg i frihet og Rogaland psykiatriske sykehus for skjøtselsarbeid og opprydding i verneområder.

Adresse

Besøksadresse: Statens hus, Lagårdsvn 78, 4001 Stavanger (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.