Ansatte ved lokalkontoret

Knut Henrik Dagestad driver naturoppsyn i Rogaland fylke.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Stavanger har ansvar for naturoppsyn i kystsonen og lavlandet i Rogaland med unntak av indre deler av Boknafjorden og indre deler av Haugalandet hvor SNO Suldal har oppsynsansvaret.

Arbeidsoppgaver

SNO Stavanger har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse

Besøksadresse: Statens hus, Lagårdsvn 78, 4001 Stavanger (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.