Ansatte ved lokalkontoret

Reidar Johan Sandal har ansvar for naturoppsynet i kystområdene i det nordlige Rogaland og i verneområdene i Setesdal-Ryfylkeheiane.

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Suldal har naturoppsyn i dei store verneområda i Rogaland knytt til Setesdal-Ryfylkeheiane.

Kontoret har og ansvaret for oppsyn i fjordsystema knytt til Nord-Rogaland og Sunnhordland.

 

Arbeidsoppgåver

SNO Suldal har som oppgåve å drive naturoppsyn med heimel i lov om statlig naturoppsyn innanfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygge miljøkriminalitet.

Meir konkret medfører dette kontroll med reglane gjeve i medhald av friluftslova, naturmangfoldlova, motorferdselslova, kulturminnelova, viltlova, laks- og innlandsfisklova og delar av forureiningslova.

Oppsynet driv og rettleiing og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Sandsveien 122, 4230 Sand (vitjing etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.