Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Florø utførar oppsyn i Sogn og Fjordane frå Sunnmøre i nord til Hordaland grense i syd, med hovudvekt på lakseoppsyn/sjøoppsyn på kyst og i fjordar. I tillegg kontroller opp mot innlandsfiske samt verneområde.

Arbeidsoppgåver

SNO Florø har som oppgåve å drive naturoppsyn med heimel i lov om statlig naturoppsyn innanfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygge miljøkriminalitet.

Meir konkret medfører dette kontroll av bestemmingane gitt i friluftslova, naturmamgfoldlova, motorferdselslova, kulturminnelova, viltlova, laks- og innlandsfisklova og deler av forureiningslova.

Oppsynet driv og rettleiing og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Strandgata 15, 6901 FLORØ (vitjing etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.