Ansatte ved lokalkontoret

Espen Marker er regionalt rovviltansvarlig i Telemark, Buskerud og Vestfold.

Reidar Strand har tilsyn i Telemark og Vestfold.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Skien utfører naturoppsyn i hele Telemark fylke og har har rovviltoppgaver i Telemark, Buskerud og Vestfold.

Arbeidsoppgaver

SNO Skien har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Borgestadbakken 2, 3712 Skien (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.