Ansatte ved lokalkontoret

Morten Elgaaen ansvar for oppsyn i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde og Hardangervidda nasjonalpark.

Knut Nylend ansvar for oppsyn i Hardangervidda nasjonalpark.

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Skinnarbu har hovudsakelig ansvar for oppsyn i Hardangervidda nasjonalpark. Med sine 3422 kvadratkilometer er nasjonalparken Noregs største. 

Hardangervidda har den største villreinstammen i Europa. Elles er vidda kjent for sine mange fiskerike elver og vatn.

I nær tilknyting til nasjonalparken ligger fleire landskapsvernområde og mindre verneområde som Statens naturoppsyn og har oppsynsansvar i.  

Arbeidsoppgåver

SNO Skinnarbu har som oppgåve å drive naturoppsyn med heimel i lov om statlig naturoppsyn innanfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygge miljøkriminalitet.

Meir konkret medfører dette kontroll med reglane gjeve i medhald av friluftslova, naturmangfoldlova, motorferdselslova, kulturminnelova, viltlova, laks- og innlandsfisklova og delar av forureiningslova.

Oppsynet driv og rettleiing og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har ei særlig oppgåve i forhold til å koordinere oppsynstenesta i Hardangervidda nasjonalpark, samt ei rekke mindre verneområde i øvre Telemark. Verneområda omfattar eit samla areal på 4771 kvadratkilometer fordelt på ein nasjonalpark, 12 naturreservat, fire landskapsvernområde, tre fuglefredingsområde og to naturminne.

Vi kjøper også oppsynstenester frå andre oppsynsorningar og kvalitetssikrar disse.

SNO Skinnarbu løyser deler av sine oppsynsoppgåver gjennom tenestekjøp frå Hardangervidda Fjelloppsyn AS, som utførar ein god del naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark, og fleire mindre verneområde i regionen.

Adresse

Besøksadresse: Hardangervidda nasjonalparksenter, Skinnarbu, 3661 Rjukan (vitjing etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.