Ansatte ved lokalkontoret

 

Oppsynsområde

Statens naturoppsyn (SNO) Skinnarbu har hovudsakelig ansvar for oppsyn i Hardangervidda nasjonalpark.

I nær tilknyting til nasjonalparken ligger fleire landskapsvernområde og mindre verneområde som Statens naturoppsyn og har oppsynsansvar i.  

Arbeidsoppgåver

SNO Skinnarbu har som oppgåve å drive naturoppsyn med heimel i lov om statlig naturoppsyn innanfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygge miljøkriminalitet.

Meir konkret medfører dette kontroll med reglane gjeve i medhald av friluftslova, naturmangfoldlova, motorferdselslova, kulturminnelova, viltlova, laks- og innlandsfisklova og delar av forureiningslova.

Oppsynet driv og rettleiing og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Hardangervidda nasjonalparksenter, Skinnarbu, 3661 Rjukan (vitjing etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.