Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Oppsyn i Rohkunborri nasjonalpark og rovviltoppgaver for hele Troms fylke.

Arbeidsoppgaver

Statens naturoppsyn (SNO) Bardu har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Veksthuset i Altevannsveien 7, 9360 Bardu (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.