Ansatte ved lokalkontoret

Thomas Johansen er regionansvarlig for rovvilt i Troms.

Jon Ove Scheie har ansvar for kystoppsyn i Troms.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Tromsø har ansvar for naturoppsyn i hele Troms fylke, både på privat og offentlig grunn.

Arbeidsoppgaver

SNO Tromsø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Tromsø har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

Kontoret har ansvar for all rovviltregistrering i Troms, men arbeidet dreier seg mest om jerv.

Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er oppsyn i verneområder, lakseoppsyn og oppsyn med motorferdsel i utmark.

SNO Tromsø løser store oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Statskog-Fjelltjenesten som i stor grad opptrer på vegne av SNO i Troms.

Dette gjelder blant annet oppsyn i nasjonalparker og verneområder, lakseoppsyn i sjø, motorferdsel og arbeid med registrering av fredet rovvilt. I tillegg hadde SNO tjenestekjøpsavtale med en privatperson som drev lakseoppsyn i Malangen.

Verneområdene omfatter et samlet areal på 1.771 kvadratkilometer fordelt på tre nasjonalparker og 25 naturreservater.SNO Tromsø har ansvar for naturoppsyn i hele Troms fylke, både på privat og offentlig grunn. 

Adresse

Besøksadresse: Stakkevollveien 69 E, 9278 Tromsø (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.