Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Tromsø har ansvar for naturoppsyn i hele Troms fylke.

Arbeidsoppgaver

SNO Tromsø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Holtvegen 66 , 9278 Tromsø (besøk etter avtale).

Postadresse: SNO ved Jon Ove Scheie/Thomas Johansen, Postboks 2284, 9269 Tromsø