Ansatte ved lokalkontoret

Tore Solstad er rovviltansvarlig for nordlige deler av Trøndelag fylke.

Rune Moen er regional fellingsleder i Midt-Norge.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Lierne har regionalt rovviltansvar i nordlige deler av Trøndelag fylke. Kontoret har også oppsynsansvar for noen mindre verneområder i Indre Namdal.

Arbeidsoppgaver

SNO Lierne har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Lierne har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter. Kontoret har videre et regionalt ansvar for feltregistreringer av fjellrev i fylket.

Adresse

Besøksadresse: Nasjonalparksenteret Naturporten, Heggvollveien 6, 7882 Nordli (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.