Ansatte ved lokalkontoret

Tore Solstad er rovviltansvarlig for nordlige deler av Trøndelag fylke.

Rune Moen er regional fellingsleder i Midt-Norge.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Lierne har regionalt rovviltansvar i nordlige deler av Trøndelag fylke. Kontoret har også oppsynsansvar for noen mindre verneområder i regionen.

Arbeidsoppgaver

SNO Lierne har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Lierne har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. 

Adresse

Besøksadresse: Nasjonalparksenteret Naturporten, Heggvollveien 6, 7882 Nordli (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.