Ansatte ved lokalkontoret

Odd Magne Kvålshagen har ansvar for oppsyn på Namdalskysten.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Namsos har hovedarbeidsområde på Namdalskysten fra Sklinna til Buholmråsa, men oppsynsområdet omfatter kommunene Flatanger, Fosnes, Namsos, Overhalla, Høylandet, Nærøy, Vikna og Leka i Nord-Trøndelag.

 

Arbeidsoppgaver

SNO Namsos har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Namsos har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i verneområder i kystsonen i Nord-Trøndelag fra Sklinna til Buholmråsa.

Adresse

Besøksadresse: Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø, Finn Christiansens vei 1, 7800 Namsos (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.