Ansatte ved lokalkontoret

Tord Bretten er regionalt fagansvarlig i Oppland, Hedmark og Trøndelag sør for fjellrev og fremmede dyrearter, slik som mink og mårhund. I tillegg er han ansvarlig for bestandsregistrering og oppfølging av moskus. For tiden fungerer han også som regionalt rovviltansvarlig i Trøndelag sør.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Oppdal har oppgaver i hele Trøndelag sør (tidligere Sør-Trøndelag), Oppland og Hedmark. Mange av oppgavene er knyttet til Dovrefjellområdet.

Arbeidsoppgaver

SNO Oppdal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

Kontoret har videre et overordnet ansvar for feltregistreringer av fjellrev og tiltak rettet mot fremmede arter i Trøndelag sør, samt oppgaver knyttet til moskus i Dovre-regionen.

Adresse

Besøksadresse: 2. etasje i Grønt hus, Gamle Kongeveg 12, 7340 Oppdal (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.