Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Oppdal har oppgaver i hele Trøndelag sør (tidligere Sør-Trøndelag), Oppland og Hedmark. Mange av oppgavene er knyttet til Dovrefjellområdet.

Arbeidsoppgaver

SNO Oppdal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. 

Kontoret har videre et overordnet ansvar for feltregistreringer av fjellrev og tiltak rettet mot fremmede arter i Trøndelag sør, samt oppgaver knyttet til moskus i Dovre-regionen.

Adresse

Besøksadresse: 2. etasje i Grønt hus, Gamle Kongeveg 12, 7340 Oppdal (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.