Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Rindal har ansvar for oppsyn i Trollheimen landskapsvernområde, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder.

I tillegg har kontoret ansvar for oppsyn i en del mindre verneområder i omliggende deler av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag og fagansvar rovvilt i Møre og Romsdal fylke.

Arbeidsoppgaver

SNO Rindal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rindal har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Trollheimen landskapsvernområde, Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark med tilliggende verneområder, og en del mindre verneområder i regionen. 

Kontoret har også en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen.

Adresse

Besøksadresse: Øvre Dalen, Rindalsvegen 2a, 6659 Rindal (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.