Ansatte ved lokalkontoret

Lars Olav Lund har ansvar for rovviltarbeidet i Møre og Romsdal, samt naturoppsyn i Trollheimen landskapsvernområde.

Ola Eirik Bolme er naturoppsyn i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Rindal har ansvar for oppsyn i Trollheimen landskapsvernområde, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder.

I tillegg har kontoret ansvar for oppsyn i en del mindre verneområder i omliggende deler av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Arbeidsoppgaver

SNO Rindal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rindal har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Trollheimen landskapsvernområde, Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark med tilliggende verneområder, og en del mindre verneområder i regionen. Verneområdene omfatter et samlet areal på 5.580 kvadratkilometer.

Kontoret har også en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

SNO Rindal løster deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra privatpersoner.

Adresse

Besøksadresse: Øvre Dalen, Rindalsvegen 2a, 6659 Rindal (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.