Ansatte ved lokalkontoret

 

Arne Jostein Devik er regional fellingsleder i Midt-Norge og spesielt fokus på mårhund.

Ole Morten Sand har tilsyn med Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker og andre verneområder i området.

Erlend Skutberg har tilsyn med våtmark- og sjøfuglområdene i Nordlige deler av Trøndelags del av Trondheimsfjorden.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Steinkjer har ansvar for gjennomføring av rovvilttiltak i hele landet med hovedvekt på Midt-Norge og naturoppsyn i deler av Nordlige Trøndelag med Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere og Lierne/Lijre nasjonalparker, tilliggende verneområder samt våtmarker og sjøfuglområder i de nordlige delene av Trondheimsfjorden.

Arbeidsoppgaver

SNO Steinkjer har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

SNO Steinkjer har også oppgaver i forhold til oppsyn i nasjonalparker og andre verneområder i nordlige Trøndelag. 

Adresse

Besøksadresse: Statens hus, Strandveien 38, 7734 Steinkjer (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.