Ansatte ved lokalkontoret

Georg Bangjord har oppgaver i kystområdene av tidligere Sør-Trøndelag.

Berit Broen har særlig ansvar for Forollhogna nasjonalpark og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, samt en del mindre verneområder i regionen.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Trondheim har ansvar for naturoppsyn på Fosen og kystsonen i det sørlige Trøndelag, med tidligere Sør-Trøndelags del av Trondheimsfjorden. I tillegg har de ansvar for naturoppsyn i Forollhogna nasjonalpark, Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og omkringliggende områder i sørlige Trøndelag og Hedmark.

Arbeidsoppgaver

Statens naturoppsyn (SNO) Trondheim har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Trondheim har oppgaver i forhold til oppsyn i verneområder på Fosen, samt kystoppsyn i hele Sør-Trøndelag. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1056 kvadratkilometer fordelt på 35 naturreservater (til sammen 550 kvadratkilometer), seks landskapsvernområder og sju områder med fugle- og dyrelivsfredning.

Verneområdene i Froan står i en særstilling og utgjør med sine flere hundre øyer, holmer og skjær ca. 75% av arealet. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

Kontoret har også oppgave i forhold til oppsyn i Forollhogna nasjonalpark samt tilgrensende verneområder i det sørlige Trøndelag og Hedmark. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1.976 kvadratkilometer fordelt på to nasjonalparker, fem naturreservater, åtte landskapsvernområder og ett plantefredningsområde.

SNO Trondheim og SNO Kvikne har overlappende ansvar for oppsyn i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder. Ansvaret for tilsynet med Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger også til dette kontoret.

Adresse

Besøksadresse: Miljødirektoratet, Brattørkaia 15, 7485 Trondheim (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.