Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Trondheim har ansvar for naturoppsyn på Fosen og kystsonen i det sørlige Trøndelag, med tidligere Sør-Trøndelags del av Trondheimsfjorden. I tillegg har de ansvar for naturoppsyn i Forollhogna nasjonalpark, Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og omkringliggende områder i sørlige Trøndelag og Hedmark.

Arbeidsoppgaver

Statens naturoppsyn (SNO) Trondheim har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Trondheim har oppgaver i forhold til oppsyn i verneområder på Fosen, samt kystoppsyn i hele Sør-Trøndelag.

Kontoret har også oppgave i forhold til oppsyn i Forollhogna nasjonalpark samt tilgrensende verneområder i det sørlige Trøndelag og Hedmark. 

SNO Trondheim og SNO Kvikne har overlappende ansvar for oppsyn i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder. Ansvaret for tilsynet med Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger også til dette kontoret.

Adresse

Besøksadresse: Miljødirektoratet, Brattørkaia 15, 7485 Trondheim (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.