Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Hægebostad har ansvar for naturoppsyn i indre deler av Vest-Agder og regionalt fagansvar for rovvilt og fremmede dyrearter i Rogaland og Agder.

Arbeidsoppgaver

SNO Hægebostad har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i Agder og Rogaland.

SNO Hægebostad har også i samarbeid med SNO Bykle og SNO Suldal et særlig ansvar i forhold til oppsyn i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og tilstøtende verneområder i Setesdal-Ryfylke i Rogaland.

 

Adresse

Besøksadresse: Birkelandsveien 112, 4588 Kvås (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.