Ansatte ved lokalkontoret

Jon Erling Skåtan er regionalt fagansvarlig for rovvilt og fremmede dyrearter i Agder og Rogaland.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Hægebostad har ansvar for naturoppsyn i indre deler av Vest-Agder og regionalt fagansvar for rovvilt og fremmede dyrearter, i hovedsak mink, i Rogaland og Agder.

Arbeidsoppgaver

SNO Hægebostad har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i Agder og Rogaland. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

SNO Hægebostad har også i samarbeid med SNO Bykle og SNO Suldal et særlig ansvar i forhold til oppsyn i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og tilstøtende verneområder i Setesdal-Ryfylke i Rogaland.

Verneområdene omfatter et samlet areal på 2.364 kvadratkilometer fordelt på 10 naturreservater og ett landskapsvernområde.

Adresse

Besøksadresse: Birkelandsveien 112, 4588 Kvås (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.