Ansatte ved lokalkontoret

Halvard Ranestad Pedersen har ansvar for tilsyn med kystområdene i Vest-Agder, med spesielt fokus på Flekkefjord, Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde og regionalt fagansvar for små verneområder i Agder.

Arild Pfaff har ansvar for tilsyn med kystområdene i Aust-Agder, med spesielt fokus på Raet nasjonalpark. Han er i tillegg regionalt rovfuglansvarlig i Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Kristiansand har ansvar for naturoppsyn i samtlige 13 kystkommuner i Agder-fylkene samt følgende tilgrensende innlandskommuner: Gjerstad i Aust-Agder samt Vennesla, Songdalen, Marnardal og Audnedal i Vest-Agder.

I tillegg har kontoret det regionale rovfuglansvaret for Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Arbeidsoppgaver

SNO Kristiansand har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Arbeidsoppgavene i dette oppsynsdistriktet er konsentrert om operativt oppsyn, koordinering av lokale oppsynsordninger, veiledning, informasjon, skjøtselsoppgaver og registreringsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Tordenskjoldsgt 65, 4605 Kristiansand (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.