Ansatte ved lokalkontoret

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Kristiansand har ansvar for naturoppsyn i Agder

I tillegg har kontoret det regionale rovfuglansvaret for Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Arbeidsoppgaver

SNO Kristiansand har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Arbeidsoppgavene i dette oppsynsdistriktet er konsentrert om operativt oppsyn, koordinering av lokale oppsynsordninger, veiledning, informasjon, skjøtselsoppgaver og registreringsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Vestre Strandgate 12, 4610 Kristiansand (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.