Ansatte ved lokalkontoret

Halvard Ranestad Pedersen har ansvar for tilsyn med kystområdene i Vest-Agder, med spesielt fokus på Flekkefjord, Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde og regionalt fagansvar for små verneområder i Agder.

Arild Pfaff har ansvar for tilsyn med kystområdene i Aust-Agder, med spesielt fokus på Raet nasjonalpark. Han er i tillegg regionalt rovfuglansvarlig i Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Kristiansand har ansvar for naturoppsyn i samtlige 13 kystkommuner i Agder-fylkene samt følgende tilgrensende innlandskommuner: Gjerstad i Aust-Agder samt Vennesla, Songdalen, Marnardal og Audnedal i Vest-Agder.

Om lag 90 prosent av Agders befolkning bor i disse kommunene, og tilstrømmingen av turister gir en vesentlig økning av friluftsliv og fritidsferdsel, spesielt i sommermånedene. Dette skyldes ikke minst de store naturverdiene i Sørlandsparken (skjærgårdspark) og andre områder som er sikret for friluftslivet.

Oppsynsdistriktet kjennetegnes av et stort biologisk mangfold, noe som gjenspeiles av et høyt antall verneområder (74 % av verneområdene i Agder-fylkene). I tillegg er arealpresset i strandområdene langs Agder-kysten generelt stort. Naturoppsyn i skjærgården og strandnære områder for øvrig har derfor høy prioritet.

I tillegg har kontoret det regionale rovfuglansvaret for Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Arbeidsoppgaver

SNO Kristiansand har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Arbeidsoppgavene i dette oppsynsdistriktet er konsentrert om operativt oppsyn, koordinering av lokale oppsynsordninger, veiledning, informasjon, skjøtselsoppgaver og registreringsarbeid.

SNO Kristiansand har oppsynsansvar i 160 verneområder samt kystoppsyn langs hele Agder-kysten. Verneområdene omfatter et samlet areal på 282 kvadratkilometer fordelt på 130 naturreservater, 10 landskapsvernområder, 14 områder med fugle- og dyrelivsfredning, fem naturminner og et annet fredningsområde.

Grunnet sterkt økende småbåtferdsel de senere år har oppsyn vedrørende landstigningsforbudet i Agders 60 sjøfuglreservater høy prioritet i hekkeperioden (april-juli).

Økt kalkingsinnsats og redusert surhet i nedbøren har brakt laksen tilbake til Sørlandselvene, og lakseoppsyn er derfor en annen prioritert oppgave, spesielt i de nære sjøområdene.

SNO Kristiansand gjennomfører årlig felles oppsynsaksjoner med Agder politidistrikt og Kystvakten (KV Agder). Skjærgårdstjenesten deltar på enkelte av disse aksjonene.

Adresse

Besøksadresse: Tordenskjoldsgt 65, 4605 Kristiansand (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.