Ansatte ved lokalkontoret

Olaf Landsverk har ansvar for oppsyn.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Lyngdal betjener kommunene vest i Vest-Agder. Har oppsynsansvar i ca 45 vernede områder, med Listastrendene landskapsvernområde (4274 dekar - med utvidet fuglefredning og plantelivsfredning flere steder) og Flekkefjord landskapsvernområde (54 000 dekar) som de to største.

I tillegg er det flere våtmarksområder med Ramsarstatus, edellauvskog- og myrreservater, samt sjøfuglreservater i vestre del av fylket. Samlet areal er ca. 94 000 dekar.

Områdene som er fredet ligger på privat grunn, og det er til dels små eiendommer og svært mange grunneiere.

Arbeidsoppgaver

SNO Lyngdal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

I sommermånedene kan det være flere tusen mennesker i Listastrendene på én dag, som tidvis kan gi svært stor belastning på verneområdene og være utfordrende med hensyn til forvaltning og oppsyn.

Fiskeoppsyn med fokus på laks og sjøørret er også ei prioritert oppgave, jaktoppsyn (på land og til vanns, med prioritet på vernede områder), motorferdseloppsyn sommer og vinter.

Årlige aksjoner sammen med Agder politidistrikt på flere av oppsynsområdene, blant annet en aksjon som strekker seg over begge fylkene og to dager.

Kontoret har også ansvar for flere skjøtselsprosjekt i verneområdene på bestilling fra fylkesmannen som er forvaltningsmyndighet for områdene .

Ett av OSPAR-områdene i Norge ligger på Lista, og blir registrert to ganger per år.

Kontoret har også koordineringsansvar for samarbeidet mellom SNO og åtte enheter i Skjærgårdstjenesten i Agderfylkene, og koordinerer lakseoppsynet i Vest-Agder, der det er tjenestekjøpsavtale med én privatperson og noen lokale jakt-og fiskeforeninger.

Adresse

Besøksadresse: Kirkevn. 32, 4580 Lyngdal (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.