Ansatte ved lokalkontoret

Olaf Landsverk har ansvar for oppsyn.

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Lyngdal er naturoppsyn vest i Vest-Agder. 

 

Arbeidsoppgaver

SNO Lyngdal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

 

Adresse

Besøksadresse: Kirkevn. 32, 4580 Lyngdal (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.