Ansatte ved lokalkontoret

 

Oppsynsområdet

Statens naturoppsyn (SNO) Tønsberg utfører naturoppsyn i Vestfold fylke,

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til tilsyn med verneområdene og gjennomføring av tiltak (bl.a. skjøtsel, tilrettelegging og bekjempelse av fremmede arter) i Vestfold.

 

Arbeidsoppgaver

SNO har som oppgave å drive naturoppsyn og informasjon med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier, forebygge miljøkriminalitet og informere og formidle kunnskap om natur og kultur.

Dette medfører kontroll av bestemmelsene gitt i friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven.

Skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid utgjør en viktig del av oppsynets arbeidsoppgaver.

Adresse

Besøksadresse: Holmen våtmarksssenter, 3105 Tønsberg (besøk etter avtale).

Postadresse: Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.