Naturbruk (SNB)

Seksjonens hovedansvarsområde er tilrettelegging for bruk av nasjonalparker og andre verneområder i innlandet og fjellet, samt hovedansvar for SNOs arbeid med kulturtminner.

Generelt gjelder:

  • Gjennomføre naturoppsyn i henhold til gjeldende lovverk.
  • Relasjonsbygging og samarbeid med andre aktører i forhold til gjennomføring av naturoppsynsoppgaver

 

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er å:

  • Systematisere og være en kunnskapsbank for ulike typer tilretteleggingstiltak, så som bruer, klopper, bruk av stein og revegetering
  • Utvikle praktiske standarder for montering og bruk av informasjonsmateriell i felt
  • Gjennomføre naturoppsyn i de store verneområdene i henhold til gjeldende regelverk
  • Være kontaktpunkt mot Statskog Fjelltjenesten og Norges Fjellstyresamband
  • Ha et overordnet ansvar for tilsyn med kulturminner i SNO og kontakt mot Riksantikvaren