Arealplan (TAR)

Arealbruk og arealbruksendringer er blant de største truslene mot naturmangfold og viktig for en lang rekke andre miljø- og klimautfordringer. Seksjon for arealplan skal bidra til at Miljødirektoratet er en viktig faginstans på hele arealbruksfeltet, med særlig vekt på arealforvaltning etter plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.

Arealplanseksjonen veileder Fylkesmannen, fylkeskommuner og kommuner for ivaretakelse av miljøhensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven, samt følge opp fylkesmannens ansvar for håndtering av miljøinteresser i plansaker. Vi gir faglige råd til KLD for ivaretakelse av miljøhensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven, og ved utbygging etter energiloven (primært vindkraft på land og kraftlinjer).

Håndtering av støy som miljø- og helseutfordring i arealplanlegging er også blant seksjonens arbeids­områder. Seksjonen har hovedansvaret for Miljødirektoratets håndtering av problemstillinger rundt energisystemer o.a. overordnende energispørsmål, særlig der det er arealkonsekvenser av utviklingen på energiområdet.

Seksjonen har et veiledningsansvar etter konsekvensutredningsforskriften og ansvar for faglig utvikling på området konsekvensutredninger innenfor KLDs ansvarsområde. Seksjonen er kontaktpunkt i Norge for saker etter Espoo-konvensjonen om konsekvensutredninger av tiltak med grenseoverskridende virkninger og deltar i EUs ekspertgruppe på aktuelle EU-direktiv (EIA- og SEA direktivene).

Arealplanseksjonen skal bidra til at Miljødirektoratets miljøkunnskap og temadata er egnet som kunnskapsgrunnlag i arealplanlegging.