Produkttilsyn (TPR)

Seksjonen fører tilsyn med virksomheter som omsetter produkter, kjemikalier, regulerte arter på det norske markedet.

Vi kontrollerer at produkter oppfyller miljøkravene (kjemiske, hygieniske og lydegenskaper til produkter).  Med kontroll av regulerte arter mener vi kontroll med handel av truede arter (CITES), fremmede organismer, genmodifiserte organismer, samt tresorter som inngår i treprodukter.

Seksjonen kontrollerer også at installatører av varme- og kuleanlegg som benytter fluorholdige gasser er sertifiserte, samt andre relevante bestemmelser i produktforskriften.

Seksjonen samarbeider med andre tilsynsmyndigheter i Norge og i Europa og deltar i internasjonale tilsynssamarbeidsfora.