Seksjon for miljødata og geoinformasjon (VMG)

Seksjonen har ansvaret for å koordinere og samordne Miljødirektoratets arbeid med miljødata.

Dette innbefatter også ansvaret for samordning av miljødata i Norge, hovedsakelig gjennom koordinering av arbeidet med nasjonale indikatorer, internasjonale indikatorer og rapportering av miljødata nasjonalt og internasjonalt.

Vi har hovedansvaret for arbeidet med kartfestet miljøinformasjon (geodata). Arbeidet omfatter utvikling av datasett og karttjenester, kvalitetssikring, modellering, analyser og sammenstillinger av geodata fra ulike fagsystemer i direktoratet og fra eksterne.

Vi gir råd og støtte til fagseksjoner som skal etablere datasett, og bistår med GIS-analyser og kartframstillinger. 

Seksjonen koordinerer arbeidet med nasjonal samordning av kartdata gjennom Norge digitalt-samarbeidet og følger opp Geodataloven og EU-direktivet INSPIRE (geografisk informasjon i Europa).

Seksjonen har hovedansvaret for arbeidet med utvikling og bruk av fjernmåling i direktoratet. Arbeidet omfatter tilrettelegging for økt bruk av fjernmålingsdata (satellitt, laser, etc) på tvers i direktoratet.

Seksjonen koordinerer arbeidet med utvikling av nye overvåknings- og kartleggingsmetoder, som bruk av fjernmåling og satellittdata (Copernicus), droner, robotteknikker mm. 

Seksjonen har ansvaret for kontakten med det Europeiske Miljøbyrået (EEA). Videre har seksjonen ansvaret for miljøtall, som er grunnlagsdata for blant annet miljøstatus og nasjonale indikatorer for nasjonale miljømål. 

Seksjonen koordinerer samarbeidet med SSB knytta til miljøstatistikk. 

Seksjonen har hovedansvaret for kontakt med Kartverket og Norsk Romsenter.