Generell tekst om Norges nasjonalparker

Teksten skal benyttes på skilt, brosjyrer og annet materiell.  

 

Norges nasjonalparker – vår felles naturarv 

Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder – fra hav til fjell. For naturens egen skyld, for oss og for kommende generasjoner. Nasjonalparkene rommer storslagen natur med variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye fjell, endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder og kystområder. I tillegg finner du kulturminner som viser hvordan områder ble brukt tidligere. I nasjonalparkene finnes et mangfold av muligheter for gode og spennende naturopplevelser. Bruk den flotte naturen vår - på naturens premisser. Velkommen til Norges nasjonalparker!   

 

Nasjonalparkar i Noreg – vår felles naturarv

Vi opprettar nasjonalparkar for å ta vare på store naturområde – frå hav til fjell. For naturen sin eigen del, for oss og for komande generasjonar. Nasjonalparkane rommar storslått natur med variert dyre - og planteliv, fossar og brear, høge fjell, endelause vidder, djupe skogar, vakre fjordar og kystområde. I tillegg finn du kulturminne som viser korleis områda vart brukte før. I nasjonalparkane er moglegheitene for gode og spennande naturopplevingar mangfaldige. Bruk den flotte naturen vår – på naturen sine føresetnader. Velkommen til Noreg sine nasjonalparkar!

 

Norwegian national parks are our common natural heritage

We set up national parks to safeguard large areas of countryside – from the seashore to the mountaintops.
For Nature’s own sake, ourselves and future generations. National parks boast magnificent scenery with varied animal and plant life, waterfalls, glaciers, lofty mountains, endless plateaus, deep forests and lush woodlands, and beautiful fjords and coasts. You will also find cultural heritage remains showing how the areas were used in the past. The national parks offer a multitude of opportunities for thrilling encounters with natural history. Make use of our magnificent nature – on its own terms. Welcome to Norwegian national parks!