Konsekvensutredning

Et inngrep i naturen påvirker natur og samfunn. Det er derfor viktig å vurdere konsekvensene av tiltak eller planer før de gjennomføres. En konsekvensutredning skal sikre at hensynet til miljø og samfunn tas i betraktning når planer eller tiltak forberedes. 

Miljøhensyn i arealplanlegging

Ved å bruke virkemidlene i plan- og bygningsloven kan vi ivareta miljøinteresser i arealplanleggingen. Hvilke virkemidler som er best egnet til å ivareta dette varierer mellom miljøtema og den konkrete plansituasjonen.

Overordnede føringer for arealplanlegging

Departementer, statlige direktorater, fylkesmenn og fylkeskommuner er instanser som kan gi føringer for arealplanleggingen i kommunene:

Veiledere til plansystemet

Ulike plantyper er viktige verktøy for samfunnsutvikling og arealplanlegging. Disse fins både på statlig, regionalt og lokalt nivå, med ulik grad av detaljering. Planprosessene legger til rette for beslutninger om forvaltning av arealer og naturressurser, i tillegg til konkrete fysiske tiltak. 

Regelverk