Støtten er samlet i to ordninger, EEA Grants og Norway Grants, som til sammen utgjør EØS-midlene. I tillegg til at støtten gis til EU-land med svakest økonomi, er styrking av forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene et viktig formål.

For perioden 2014-21 (avsluttes 2024) utgjør EØS-midlene samlet 2,802 milliarder euro.

EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. ''Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet" inngår som en av tre særlig prioriterte hovedsektorer.

Samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene bygger på en programtilnærming. En oversikt over alle programområdene finnes på nettsidene til regjeringen (blåboka). Prosjekter utvikles innenfor rammene av godkjente samarbeidsprogrammer.

Gjennom inngåtte rammeavtaler ('Memorandum of Understanding - MoU') er Miljødirektoratet utpekt som samarbeidspartner i følgende land og programmer:

  • Romania: Program "Miljø, klimatilpasning og økosystemer"
  • Bulgaria: Program "Miljø og klimaendringer"
  • Slovakia: Program "Klimaendringer – utslippsreduksjon og klimatilpasning"
  • Estland: Program "Klimaendringer, miljø og økosystemer"
  • Tsjekkia: Program "Miljø, økosystemer og klimaendringer"
  • Latvia: Program "Klimaendringer (utslippsreduksjon og klimatilpasning) og miljø"
  • Polen: Program "Miljø, energi og klimaendringer"
  • Slovenia: Program '"Klimaendringer – utslippsreduksjon og klimatilpasning"

Innen hvert program tildeles det støtte til prosjektsamarbeid og bilaterale aktiviteter. Gjennom åpne utlysinger kan norske bedrifter, forskningsinstitusjoner, kommuner, frivillige organisasjoner og andre inngå samarbeid om felles prosjekter med partnere i mottakerlandene. For programmene som Miljødirektoratet er partner i, vil informasjon om muligheter for prosjektsamarbeid legges ut på hjemmesiden.