Hva er økologisk grunnkart?

Økologisk grunnkart er en samling av ulike kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper forekommer i landet. Det gir oss et viktig kunnskapsgrunnlag for å forvalte arealene i Norge.

Slike kartdata finnes hos miljøforvaltningen, vitenskapsmiljøene og ulike sektormyndigheter.

Hovedelementene i satsingen økologisk grunnkart er:

 1. Felles portal for grunnkartene
 2. Økt kartlegging av natur og kunnskapsoppbygging
 3. Bedre samordning av kartlegging og tilgjengeliggjøring av kartlag

Økologisk grunnkart er en politisk satsing. I 2015 besluttet Stortinget at det skulle utarbeides et økologisk grunnkart for Norge for å øke kunnskapen om forekomsten av arter, naturtyper og økosystemer.

Dette er nærmere beskrevet i Stortingsmeldingen Natur for livet.

Miljødirektoratet har på vegne av Klima- og miljødepartementet ansvaret for å lede arbeidet med å etablere og styrke arbeidet med det økologiske grunnkartet.

Arbeidet skjer i nært samarbeid med Artsdatabanken og berørte myndigheter.

Økologisk grunnkart

 • Er ikke ett spesifikt kart, men en samling kartlag med stedfestet informasjon om naturtyper, arter og landskapstyper.
 • Inneholder kartlag over miljøvariabler som sier noe om forutsetninger for at landskapstyper, naturtyper og arter kan finnes på gitte steder i landet.
 • Informasjonen brukes til myndighetsutøvelse, forvaltning, planlegging, forskning og generelt innsyn i kunnskap om natur i Norge.

 

Kartlegge natur

Det pågår et viktig arbeid med å kartlegge natur, for å sikre stedfestet informasjon om arter og naturtyper, både til lands, til vanns og i sjø.

Informasjon om kartlegging av natur

Direktoratsgruppe for økologisk grunnkart

Direktoratsgruppa for økologisk grunnkart ble etablert i 2017, og ledes av Miljødirektoratet. Flere sektorer er representert i gruppa. Artsdatabanken deltar i sekretariatet sammen med Miljødirektoratet.

Direktoratsgruppa er et forum for dialog mellom ulike sektorer som fangster data som er relevant for økologisk grunnkart, eller driver forvaltning, formidling og myndighetsutøvelse på grunnlag av slike data.

Miljødirektoratet arbeider i samråd med direktoratsgruppen med kriterier for å prioritere kartlag som skal inngå i økologisk grunnkart. På bakgrunn av Miljødirektoratets kriterier, peker gruppa ut hvilke kartlag som til enhver tid skal inngå i økologisk grunnkart, og eventuelt hvilke kartlag som mangler eller må forbedres.

Gruppen er en viktig rådgiver til Miljødirektoratets arbeid med grunnkartet.

Mandat for direktoratsgruppe økologisk grunnkart

Liste over medlemmer i direktoratsgruppen for økologisk grunnkart

 • Miljødirektoratet
 • Artsdatabanken
 • Direktoratet for mineralforvalting
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarsbygg
 • Jernbanedirektoratet
 • Kartverket
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Norges Geologiske Undersøkelse
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Polarinstitutt
 • Vegdirektoratet

Har du spørsmål om økologisk grunnkart?

Du kan kontakte sekretariatet for økologisk grunnkart på e-post: okologiskgrunnkart@miljodir.no