Første periode av programmet omfattet undersøkelser av utvalgte miljøgifter i fisk fra Mjøsa, Randsfjorden, Femunden og Tyrifjorden. I andre periode ble flere miljøgifter inkludert og antall sjøer redusert til Mjøsa og Femunden. Programmet utføres av Norsk institutt for vannforskning (Niva).

Mål: Følge med på miljøtilstand og effekter av miljøgiftnivåer i biota i store norske innsjøer og spesielt undersøke om miljøkjemikalier akkumulerer i næringskjeden.

Programperiode: to perioder, første fra 2013-2017 og andre 2017-2021.

Hvor overvåker vi? Mjøsa og Femunden, første periode inkluderte også Randsfjorden og Tyrifjorden.

Slik overvåker vi: Prøver av zooplankton, Mysis, lågåsild, krøkle og ørret fra Mjøsa, samt ørret fra Femunden blir samlet inn og analysert for gamle og nye miljøgifter og stabile isotoper av karbon og nitrogen.  Resultater blir sammenlignet med eksisterende miljøkvalitetsstandarder (EQS) i henhold til vannforskriften og tidstrender blir vurdert.

Publikasjoner: Programmet har årlige rapportert. I tillegg blir dataene ofte presentert på Vassdragsforbundets årlige møte.

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes til rapportering under vanndirektivet i internasjonale og globale reguleringsprosesser. Programmet inneholder miljøgifter hvor det er etablerte miljøindikatorer for klassifiseringssystemer.

Hvor finnes data? Årlige rapporter finnes på nettsiden for programmet. I tillegg er de tilgjengelig i databasen Vannmiljø.

Stasjonskart: