Gloriaer en internasjonal organisasjon, og det engelske navnet er Global Observation Research Initiative in Alpine Environment. Gloria Norge ble opprettet i 2007 og hadde sitt utspring i det globale, EU-finansierte Gloria-prosjektet.

Fjelløkosystemer er sårbare, blant annet fordi organismene i fjellet lever i et temperaturregime med lav årstemperatur. Temperaturendringer kan derfor over tid ha store konsekvenser for mange planter og dyr i fjellet.

Det forventes at global oppvarming vil forflytte planteartenes leveområder mot større høyder. Stor sårbarhet og generell artsfattigdom gjør at det er viktig med en langsiktig og systematisk naturovervåkning av fjellplantesamfunn.

Dette var utgangspunktet for Gloria-prosjektet som nå dekker alle større fjellområder i verden med standardisert overvåkingssystem for studier av endringer i plantediversitet.

Mål: Detektere effekter av klimaendringer på fysiske og biologiske systemer i fjellområdene

Programperiode: 2007 - dd

Ett område (Kolla) ble startet i 2001 i regi av NTNU som del av Gloria.

Hvor overvåker vi? Midt-Norge og Nord-Norge, langs klimagradientene kyst-innland og høyde over havet. 6 fjell inngår.

Slik overvåker vi: Vegetasjon analyseres i faste flater og ruter (utbredelse av planter, lav og moser, artsrikdom av planter, vegetasjonssammensetning og struktur).

Ett fjell undersøkes per år, og planlegges gjenanalysert hvert sjuende år. I tillegg overvåkes vekstsesongen med satelittdata kombinert med fenologidata fra automatiske kamera.

Publikasjoner: Programmet rapporteres årlig, i NIBIOs rapportserie. Data fra Kolla er brukt internasjonale publikasjoner fra Gloria globalt.

Siste rapport: Wehn, S.  Karlsen, S.R, Carlsen, T.H og P. Vesterbukt (2019). Gloria Norge 2018 – overvåking av vegetasjon og vekstsesong. Nibio-rapport 5/76/2019  
GLORIA Norge: 2018, Overvåking av vegetasjon og vekstsesong

Dette bruker vi dataene tilKunnskapsgrunnlag om klimaeffekter.  

Lenke: www.gloria.ac.at

Stasjonskart: