Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en km eller mer unna definerte tyngre (tekniske) inngrep. Avstanden måles i luftlinje. Tyngre inngrep er definert til å være bl.a. veier, større kraftlinjer, vassdragsinngrep, jernbane, mm.

Overvåkingen startet opp i 1994/1995. Hensikten med "verktøyet" var å få en landsdekkende oversikt over ulike arealinngrep som stykket opp inngrepsfri /urørt natur.

Oversiktene over status og tap av slike områder skulle bedre beslutningsgrunnlaget i kommuner og fylkeskommuner ved areal- og ressursdisponering. På 1990-tallet var dette temaet også en viktig del av den nasjonale arealpolitikken.

Inngrepsfrie naturområder er nå en av åtte indikatorer til nasjonalt miljømål 1.1. Det er også en viktig arealbruksindikator som skal vise utviklingstrekk og status for større sammenhengende naturområder i Norge.

Kartleggingen og overvåkingen på Svalbard kom i stand etter et oppdrag fra KLD i 2015/2016. Bevaring av Svalbards villmarksområder (områder 5 km eller mer fra tyngre inngrep) er et av fem overordnede mål for Svalbard-politikken. Status og utvikling i areal i villmarksområder på Svalbard er nylig blitt en av sju indikatorer til nasjonalt miljømål 6.1.

Mål: Overvåkingen skal vise status og utviklingstrekk for større sammenhengende naturområder i Norge/Svalbard. Dette skal igjen fylle nasjonal miljøindikator 1.1.8 og 6.1.1.

Programperiode:            
For fastlandet: Fram til nå kartlagt hvert 5. år siden 1988
For Svalbard: Hvert år (hvis behov)

Hvor overvåker vi? Hele fastlandet. Svalbard fom. 2016/2017

Slik overvåker vi: For å overvåke disse områdene, trenger en informasjon om nye tyngre inngrep som er foretatt i den siste 5-års perioden.

Inngrepsdata hentes fra Kartverket, NVE, Statnett og en rekke andre dataeiere. De nye inngrepene blir kvalitetssikret og bufret med 1 km, for å se om de endrer status for kartlagte områder 5 år tilbake i tid. Deretter blir det kjørt div. arealanalyser som viser status og utvikling.

Publikasjoner: Det ble gitt ut en rapport i 1995 for fastlandet.

Etter den tid er resultatene publisert på fagtemasider på direktoratets hjemmesider, egen kartklient, Naturbase, Nedlastingsportaler for kartdata, Miljøstatus og GeoNorge.

For Svalbard ble det publisert en 1. rapport i 2017. I tillegg er temaet publisert som fagtema på direktoratets hjemmesider og på Miljøstatus

Dette bruker vi dataene til: Overvåkingen gir et viktig kunnskapsgrunnlag for status og utvikling av inngrepsfrie og sammenhengende naturområder i Norge. Brukes i tillegg for å svare ut miljøindikator 1.1.8 og 6.1.1.

Lenke:
Miljødirektoratet: Inngrepsfrie naturområder
Miljøstatus: Utvikling av inngrepsfrie naturområder